Menu

Europroject

Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Podpořit preventivní protipovodňová opatření

www.opzp.cz

Podporované aktivity:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření:

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány:

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní, regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy,
 • nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 14. 8. 2015
 • Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015

ZPĚT


Naši partneři