Menu

Europroject

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

www.opzp.cz

Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Podporované aktivity:
 • náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,
 • vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií,
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).
Typy podporovaných projektů:
 • Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:
 • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami,
 • rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů,
 • protipožární izolace zásobníků LPG,
 • vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů,
 • rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek,
 • rekonstrukce skladů hořlavých kapalin,
 • rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků,
 • rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv,
 • výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií,
 • modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek,
 • znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií,
 • informační systémy pro podporu prevence závažných havárií,
 • vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek,
 • vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 15. 10. 2015

ZPĚT


Naši partneři