Menu

Europroject

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

www.opzp.cz

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Podporované aktivity:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
 • vsakovací šachty,
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně:

 • výstavba suchých nádrží (poldrů),
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“:

 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavba suchých nádrží).
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 14. 8. 2015
 • Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015

ZPĚT


Naši partneři