Menu

Europroject

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

www.opzp.cz

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Podporované aktivity:
 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Podporovaná opatření:
 • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:
  • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
  • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 14. 8. 2015
 • Kolová s příjmem žádostí do 14. 10. 2015

ZPĚT


Naši partneři