Menu

Europroject

Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Program bude otevřen:

  • dominantně zemědělským subjektům a vlastníkům lesů,
  • v omezené míře obcím a městům z řad úspěšných místních akčních skupin

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Zaměření programu je na rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím.

V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 dojde k razantním změnám. V názvu dotačního programu bude slovo „venkov“ působit spíše pouze jako historický milník dřívější podoby programu. Hlavním cílem nového období v rámci PRV bude obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Společným jmenovatelem zemědělské dotační podpory bude orientace na podporu živočišné výroby, která se z českých chovů dlouhodobě vytrácí.

  • Hlavním důvodem stěžejních změn je snížení finančního příspěvku od EU pro Program rozvoje venkova téměř o polovinu oproti současné alokaci (navrženo 1,9 mld. Eur pro 2014 – 2020, pro 2007 – 20013 bylo vyčleněno 3,6 mld. Eur).
  • Část těchto finančních prostředků bude kompenzačně převedena do souběžně vytvářených operačních programů – zde však mohou malé obce soutěžit o dotační prostředky s většími obcemi a městy.

V PRV 2014 – 2020 se nepočítá mj. s podporou:

  • zakládání a rozvoje (nezemědělských) mikropodniků,
  • občanské vybavenosti venkova, sociálních a zdravotnických zařízení, veřejné infrastruktury, budov a objektů (mimo možnost MAS),
  • předškolní a školní výchovy a volnočasových aktivit (mimo možnost MAS),
  • ochranou kulturního dědictví (mimo možnost MAS),
  • podporou neziskových organizací (mimo možnost MAS) aj.

Investice do vodohospodářské infrastruktury (ČOV, kanalizace, vodovody) – zařazení této priority do PRV 2014 – 2020 se v současnosti diskutuje. Vzhledem k finanční náročnosti těchto projektů a nízkému rozpočtu PRV však lze očekávat dotování pouze některých dílčích aktivit nebo úplné vyřazení této priority z PRV 2014 – 2020.

Pro činnost MAS bude vyčleněno minimálně 5 % z rozpočtu PRV 2014 – 2020. Vzhledem k celkové nízké výši rozpočtu však nelze očekávat výraznější překročení této minimální hranice. Je tedy zřejmé, že v novém dotačním období budou podpořeny jen některé ze současných místních akčních skupin.

Nově bude místním akčním skupinám umožněno žádat o finanční prostředky z ostatních dotačních programů. Zde však budou platit specifičtější kritéria a pravidla pro naplňování cílů. Existence MAS tak bude záležet především na schopnostech jejich představitelů, jak se dokáží s novými podmínkami vypořádat.

Aktuální návrh struktury Programu rozvoje venkova 2014 – 2020:

Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Priorita 5:  Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech


Naši partneři