Europroject

Webové stránky se upravují.

Dotace na podporu bydlení

Program Podpora bydlení 1

Dne 15. ledna 2021 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu Podpora bydlení, a sice v podprogramu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, PODPOROVANÉ BYTY A BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Příjem žádostí probíhá od 15. ledna 2021 do 9. dubna 2021.

 

Podprogram Technická infrastruktura (117D063)

Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainventovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

Oprávnění příjemci:

 • Obec

Podporované aktivity:

 • Finanční podpora se vztahuje na konkrétní akci, jejímž předmětem je vybraná technická infrastruktura. V rámci tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:
 • Pozemní komunikace, tj.
 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
 3. účelové komunikace;
 • Vodovod, tj.
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;
 • Kanalizace, tj.
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, a to i jednotlivě.

Výše dotace:

 • Maximální výše dotace 80 tis. Kč na jeden zainventovaný stavební pozemek.

 

Podprogram Bytové domy bez bariér (117D066)

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je odstranění bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Oprávnění příjemci:

 • Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu;
 • Společenství vlastníků;
 • Vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků vzniklo

Podporované aktivity:

 • Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do výtahu;
 • Výstavba nového výtahu

Za bytový dům je v případě tohoto podprogramu považován obydlený dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není a nikdy nebyl vybaven osobním výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu). Nezapočte se neobydlené podkroví (např. půda, ateliér) ani obydlené podkroví přístupné pouze z bytu v nižším podlaží. Výtah musí zastavovat v každém nadzemním podlaží.

Výše dotace:

 • Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
 • 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
 • 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu

Podprogramu Podporované byty (117D064)

Dotační titul: 

Pečovatelský byt

Komunitní dům seniorů

Cílem dotačních titulů je vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti.

Oprávnění příjemci:

 • Obce;
 • Kraje;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • městské části Prahy;
 • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem;
 • veřejně obchodní společnosti;
 • společnosti s ručením omezeným;
 • společnosti komanditní;
 • akciové společnosti;
 • evropské společnosti;
 • družstva;
 • spolky;
 • obecně prospěšné společnosti;
 • církve dle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech

Podporované aktivity:

 • Dotační titul PEČOVATELSKÝ BYT:
  • výstavba pečovatelských bytů, a tím zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
  • stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu
  • podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2 (včetně poloviny plochy lodžie, balkonu)
  • v obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče
  • v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby

 

 • Dotační titul KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ:
  • Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.
  • Komunitní dům seniorů může vzniknout výstavbou tak, aby vznikl funkčně jednotný, prostorově ucelený a provozně a technicky samostatný bytový dům.
  • V Komunitním domě seniorů musí být 10 bytů, maximálně však 25 bytů.
  • Ke všem bytům v Komunitním domě musí a do všech prostor musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
  • Stavebně technické uspořádání všech bytů v Komunitním domě seniorů splňuje technické požadavky upravitelného bytu.
  • Podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2 (včetně poloviny plochy lodžie, balkonu).
  • Plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel Komunitního domu seniorů, minimálně však 40 m2 (doporučuje se minimálně 4 m2 na každý byt).

Výše dotace:

 • Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů (tzn. počtu pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů), na které je žádána dotace a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 21. 1. 2021 13:49
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2021 14:32
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Naši partneři