Europroject

Webové stránky se upravují.

DOTACE NA POSÍLENÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY

DOTACE NA POSÍLENÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY

Operační program Životní prostředí vyhlašuje příjem žádostí o dotaci v rámci 29. výzvy.

Příjem žádostí od 8. dubna 2016 do 30. června 2016

Žadatelé:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.

Výše podpory:

 • Min. výše způsobilých realizačních výdajů je 250 000 Kč (bez DPH).
 • Max. výše způsobilých výdajů je 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů – dle typu opatření
 • Vodní nádrže max. 50 %

Podporované aktivity:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů
 • výstavba nových rybích přechodů
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích aj.

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku
 • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb) aj.

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 • vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

 • dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů
 • výsadby MZD přirozené druhové skladby
 • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů aj.

Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
 • podpora opatření zamezujících větrné erozi

Pro více informací o vyhlášené výzvě nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 16. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:03
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři