Menu

Europroject

Zlepšování životního prostředí a krajiny

Zlepšování životního prostředí a krajiny

Cíl: Podpora je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny a udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy. Prioritní oblastí v rámci projektových opatření je obnova lesů po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.

Forma podpory: Jedná se o platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentální opatření (AEO) a platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě. Výše dotace se odvíjí od charakteru oblasti hospodaření.

Podporované aktivity: Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů – podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti. Ochrana vody a půdy – ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu. Zmírňování klimatických změn.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Zlepšování životního prostředí a krajiny Zlepšování životního prostředí a krajiny

 


Naši partneři