Europroject

Webové stránky se upravují.

Podnikatelé, živnostníci

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech 1

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech

Datum: 4. 11. 2020

Do 11. ledna probíhá příjem žádostí do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na aktivity 1.3. 1 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

npžp

Dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích

Datum: 26. 6. 2020

V rámci výzvy 9/2019 je stále možné žádat o dotaci na podporu výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat lze podporu až do výše 250 tis. Kč, čímž se žadatel může zapojit do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost.

Až 100 % dotace na opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn 1

Až 100 % dotace na výsadbu stromořadí, budování a obnovu tůní, mokřadů nebo malých vodních nádrží

Datum: 12. 6. 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 1. 6. 2020 výzvu č. 2/2020 na předkládání žádostí o dotaci na opatření, která povedou ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn. Podpora je určena na takové projekty, které budou přispívat k boji se suchem a vytvářející ekostabilizační funkce krajiny.

MMR a IROP

1 miliarda navíc na "Energetické úspory v bytových domech III"

Datum: 11. 6. 2020

Z důvodu velkého zájmu žadatelů o podporu na energetické úspory bytových domů byly Ministerstvem pro místní rozvoj navýšeny finanční prostředky této výzvy o 1 mld. Kč. Celková výše alokace tak nyní je 4,5 mld. Kč, datum ukončení příjmu žádostí o podporu zůstává stejné - do 29. 11. 2020.

pgrlf

Pořízení traktorů v rámci plánovaného „Investičního úvěru Lesnictví“

Datum: 29. 5. 2020

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond plánuje ve druhém kvartálu roku 2020 vyhlásit 3. kolo příjmu žádostí v rámci investičního úvěru „Lesnictví“ na pořízení traktorů a jiného movitého majetku souvisejícího s lesním hospodářstvím.

Dotace "Velká dešťovka" 1

Dotace "Velká dešťovka"

Datum: 29. 5. 2020

V rámci 144. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je možné podpořit aktivity zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a také hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (povrchové nádrže – vsakovací a retenční, podzemní vsakovací nádrže, akumulační podzemní nádrže, atd.).

Dotace na rekonstrukci budov, které mohou být využity k podnikání v cestovním ruchu 1

Dotace na rekonstrukci budov, které mohou být využity k podnikání v cestovním ruchu

Datum: 29. 5. 2020

Cílem Výzvy Nemovitosti IV - Cestovní ruch je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany a sběrných kontejnerů na textil a oděvy 1

Dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany a sběrných kontejnerů na textil a oděvy

Datum: 29. 5. 2020

122. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je zaměřena na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany, pořízení kontejnerů na textil a oděvy a také štěpkovače.

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VEŘEJNÝCH BUDOV

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 2. 5. 2019 do 3. 2. 2020

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Datum: 1. 10. 2018

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese.

Dotace na sběrné dvory a kontejnery

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A KONTEJNERY

Datum: 9. 8. 2018

Zájemci o sběrné dvory, kontejnery a další projekty zaměřené na navýšení materiálového a energetického využití odpadů opět budou moci podávat žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, a to od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

Sběrné dvory

SBĚRNÉ DVORY

Datum: 5. 10. 2017

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a separaci odpadu.

#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

Datum: 11. 10. 2016

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel.

#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Datum: 5. 8. 2016

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu pořízení domácích kompostérů pro obce.

#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Datum: 5. 8. 2016

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství.

#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí.

#

Dotace odpadové hospodářství

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství.

#

ZELEŇ INTRAVILÁN

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel.

#

DOTACE NA POSÍLENÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY

Datum: 16. 5. 2016

Operační program Životní prostředí vyhlašuje příjem žádostí o dotaci v rámci 29. výzvy.

#

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Datum: 16. 5. 2016

Operační program Životní prostředí přijímá žádosti o dotaci v rámci 30. výzvy.

#

DOTACE V LESNICTVÍ

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvy na podání žádostí o dotace v lesnictví.

#

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na podání žádostí o dotace na investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

#

DOTACE NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

#

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na Odstraňování škod způsobených povodněmi.

#

DOTACE NA NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 výzvu pro příjem žádostí o dotace na neproduktivní investice v lesích.

#

POVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU

Datum: 9. 2. 2016

Operační program Životní prostředí 2014-2020 vyhlašuje výzvu na Podporu povodňové ochrany intravilánu.

#

Cestování dostupné všem

Datum: 19. 11. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu pro rok 2016 z Národního programu podpory cestovního ruchu.

#

Dotace na Komunitní dům seniorů

Datum: 3. 11. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotaci z programu Podpora bydlení , podprogram Podporované byty pro rok 2016 na výstavbu Komunitního domu seniorů (KoDuS)

#

Dotace na Pečovatelské a vstupní byty

Datum: 3. 11. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotaci z programu Podpora bydlení, podprogram Podporované byty 2016 na výstavbu Pečovatelských a vstupních bytů

#

3. výzva pro rodinné domy

Datum: 22. 10. 2015

Nová zelená úsporám vyhlašuje výzvu pro rodinné domy na realizaci energetických úspor.

#

Dotace na Lesnickou infrastrukturu

Datum: 2. 10. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na výstavbu, rekonstrukci a opravu lesních cest.

#

Dotace na Techniku a technologii pro lesní hospodářství

Datum: 2. 10. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na pořízení strojů, technologií a zařízení pro těžbu lesních porostů, pro lesní školkařskou činnost apod.

#

Výzva I programu podpory Nemovitosti

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Technologie

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Školicí střediska

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Úspory energie

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Potenciál

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

11. Výzva 4.2 - Posílit biodiverzitu

Datum: 2. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody

#

12. Výzva 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Datum: 2. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody

#

15. Výzva 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Datum: 2. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody

#

2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Datum: 1. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 2 Kvalita ovzduší

#

1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzem

Datum: 1. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 1 Čistota vody

#

Výzva 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Datum: 1. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 1 Čistota vody

#

Národní program podpory cestovního ruchu v roce 2015

Datum: 4. 6. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 2. výzvu 2015 v podprogramu Cestování dostupné všem.

#

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015

Datum: 29. 5. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na podporu výstavby komunitních domů seniorů pro rok 2015.

#

2. výzva pro rodinné domy

Datum: 29. 5. 2015

Nová zelená úsporám - druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy.

#

*Investice do lesů – lesní technika

Datum: 6. 4. 2015

Opatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi

Nákup nových technologií z OPPI

Datum: 24. 4. 2014

Poslední dotační možnosti pro podnikatele na nákup nových technologií z OPPI

#

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

Datum: 31. 3. 2014

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

#

*Norské fondy – dotace na kulturní dědictví a současné umění

Datum: 21. 3. 2014

Termín předkládání žádostí o dotaci:
21.3.2014 – 30.6.2014

#

Nakládání s odpady, sanace ekologických zátěží – sběrné dvory, kompostárny, skládky aj…

Datum: 3. 3. 2014

Z Operačního programu Životní prostředí lze dle aktuálních informací čerpat finanční podporu na projekty zaměřené na zlepšení kvality nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

#

Biodiverzita + výsadba: zeleň, remízy, aleje, solitérní stromy, větrolamy, břehové porosty….

Datum: 2. 3. 2014

V průběhu března lze Z Operačního programu Životní prostředí čerpat finanční podporu také na projekty zaměřené na zlepšování přírody a krajiny. Podpora je otevřená pro široké spektrum žadatelů, působící ve veřejném nebo soukromém sektoru. Současně se jedná o bohatou škálu podporovaných aktivit v rámci projektů pro zlepšování stavu životního prostředí. Kompletní výčet podporovaných aktivit je vymezen níže.

#

*Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

Datum: 16. 1. 2014

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Dotaci lze uplatnit na stavební úpravy, výstavbu či pořízení objektů, nově sloužících jako vstupní byty či pečovatelské domy

#

*Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

Datum: 16. 1. 2014

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Dotaci lze uplatnit na stavební úpravy, výstavbu či pořízení objektů, nově sloužících jako vstupní byty či pečovatelské domy.

#

Udržení pracovních míst pomocí 100% finanční podpory na vzdělávání zaměstnanců a školení

Datum: 16. 6. 2013

Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost lze průběžně čerpat podporu pro udržení pracovních míst pomocí až 100% finančního příspěvku na odborné vzdělávání a školení zaměstnanců.

#

*Centrální zdroje energie, rozšíření plynovodní sítě, rekonstrukce spalovacích zdrojů (5 MW)

Datum: 3. 6. 2013

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI:
DUBEN – KONEC KVĚTNA 2014

#

*Obnova lesního potenciálu po kalamitách, protipovodňová opatření, lesní stezky, údržba lesů aj.

Datum: 3. 6. 2013

V průběhu června bude vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova, která je určena k opatřením zvyšující společenskou funkci lesů. Podporovány jsou 3 druhy záměrů – obnova lesního potenciálu po kalamitách, zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi a neproduktivní investice v lesích.

#

*Dotace pro začínající podnikatele – okresy Břeclav, Hodonín, Znojmo

Datum: 21. 5. 2013

Dotační program je cílen na podporu začínajících podnikatelů a rozvoj jejich inovačních schopností. Jedná se o podporu zaměstnanosti pomocí vytvoření podnikatelského prostředí na území nejvíce hospodářsky postižených regionů v Jihomoravském kraji – okresů Břeclav, Hodonínu a Znojma.

#

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Datum: 16. 5. 2013

V rámci Operačního programu Životní prostředí mohou momentálně žádat o podporu žadatelé, jejichž záměry se týkají snižování environmentálních rizik či omezování průmyslového znečištění. Uzávěrka žádostí je do 31.10. 2013, přičemž dříve podané projekty budou rychleji schvalovány.

#

Rozvoj služeb v cestovním ruchu – JMK, Vysočina

Datum: 15. 5. 2013

Rozvoj služeb v cestovním ruchu – JMK, Vysočina

#

*Zlepšování stavu přírody a krajiny – obnova krajinných struktur

Datum: 15. 5. 2013

*Zlepšování stavu přírody a krajiny – obnova krajinných struktur

#

*Energetický audit, veřejné osvětlení, úspory energií ve výrobě, otopné soustavy

Datum: 18. 1. 2013

*Energetický audit, veřejné osvětlení, úspory energií ve výrobě, otopné soustavy

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři